Konert Emmy

emmy.konert@ozoana.hu

+36 30 266 9667