Konert Emmy

emmy.konert@ozoana.hu
+36 30 335 8848